TRANSMATION 330T-08 TRANSMITTER

Item #: 291692972640


TRANSMATION 330T-08 TRANSMITTER

  • TRANSMATION INC. TRANSMITTER
  • MODEL#: 330T-08
  • SIGNAL IN: 50 TO 100 MVDC
  • OUTPUT: 12 - 28 MADC
  • POWER SUPPLY: 117V, 50/60HZ, 5W, 8VA