ETHYLENE 6" FLO-UV SIGHT GLASS FLO-UV 360M

Item #: 261511281675

ITEM SOLD

Category: Sight Glasses
Sub-Category: Sight Glasses

ETHYLENE 6" FLO-UV SIGHT GLASS FLO-UV 360M

  • ETHYLENEFLO-UV SIGHT GLASS
  • MODEL: FLO-UV 360M
  • UNLINED 6"24" LONG
  • 150 PSIG @ 350 DEG F316
  • SSMFI 611 BOROSILICATE GLASS TUBE